info@metalivs.se

Vi på Meta Livs AB värnar i största möjliga mån om din personliga integritet och du skall känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.


Introduktion:
Vi på Meta Livs AB värnar i största möjliga mån om din personliga integritet och du skall känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Denna integritets policy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter som samlas in i samband med användandet av vår tjänst. Här beskriver vi även dina rättigheter och hur du kan kontakt oss.
Personuppgiftsansvarig:
Meta Livs AB Org. nummer: 559378-9372, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskydds lagstiftning.
Dina personuppgifter samlas och används av oss i följande syfte:
-För att ge dig möjligheten att handla i Meta Livs butiken
- Förhindra missbruk av tjänsten, samt förebygga och utreda brott
- För att fullgöra rättsliga förpliktelser
- För att kunna utveckla tjänsten.
VI KOMMER INTE ATT SÄLJA DINA PERSONUPPGIFTER TILL EXTERN AKTÖR. Däremot kan personuppgifter komma att delas med tredje part i de fall brott föreligger eller då dessa begärts ut av myndighet. Utlämning av dina personuppgifter sker alltid enligt gällande lagar och uppgifterna behandlas endast för de ändamål som angetts.
Dina personuppgifter lagras i ca. 30 dagar. Det gäller även för kameraövervakning och Mobilt BankID. Därefter raderas materialet. I förekommande fall kan material komma att sparas längre, till exempel vid brottsutredning.
Materialet lagras på ett säkert sätt och ingen obehörig har tillgång till materialet. Genom att acceptera de allmänna villkoren samtycker du till den personuppgifts behandling som beskrivs här.
Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter, vilka delvis beskrivs nedan. För att utöva dina rättigheter kontakta oss via: info@metalivs.se
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt rättelse av uppgifterna.
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om: uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats du invänder mot en avvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre, personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av. Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för: att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt radering av uppgifterna.
Villkoren gäller mellan dig som kund och Meta Livs AB som butik.
Genom att acceptera och signera med Mobilt Bank-ID i butiken samtycker du till följande villkor och regler:
-Ansvar
Den person som loggar in i butiken är ansvarig för alla som följer med in och att dörren/grinden
stängs vid in & utgång.
-Betalning
Betalning kan göras endast med kort, kunden godkänner att kort uppgifter lagras hos den tredje part som butiks driften använder som leverantör av betalsystemet. Meta Livs accepterar inte betalning i form av kontanter eller checkar.
Det är kundens ansvar att säkerställa att betalning gått igenom för samtliga varor som medtages från butiken innan kunden lämnar butiken. Meta Livs förbehåller sig rätten att i efterhand fakturera kund för de varor som inte betalts vid köptillfället.
I de fall kund lämnar butiken med varor för vilka betalning ej genomförts gör Meta Livs en polisanmäla för stöld alternativt snatteri om inte synnerliga skäl föreligger och kunden omedelbart underrättat Meta Livs skriftligen om dessa.
Reklamation
Om det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) är fel på en vara har kund rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes genom mail till info@metalivs.se och kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag:
• Kvitto nummer
• Artikelnummer på varan/varorna
• Orsak till reklamation
• Kontaktuppgifter till kund
Butikens ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde så som det belastat kunden.
Övrigt
Dessa villkor gäller tillsvidare. Meta Livs AB äger rätt att ändra villkoren. Det åligger kund att hålla sig
uppdaterad om eventuella förändringar i dessa allmänna villkor.